Звіт про роботу закладу освіти

ЗВІТ

директора ЗЗСО І-ІІ ст.№9 м.Ковеля

за 2020-2021 навчальний рік

 

Ми живемо в час глобальних суспільних змін, глибокого осмислення життя,в час військового протистояння на східних рубежах країни,  тому особливої  актуальності набуває завдання виховати молоде покоління на засадах моральності й духовності,патріотизму та свідомої громадянської позиції, бо «…у кожної людини чи навіть народу, що не наділений належною мірою ідеалізмом, як правило відсутні й життєві орієнтири та стимули боротьби за існування. Ідея  – головне джерело енергії творчої особистості. Ідеал – це ідея, перетворена в міцний енергетичний заряд, що спрямовує енергію особистості в майбутнє».

Учитель у стінах навчального закладу моделює майбутнє суспільство, а ми прагнемо до суспільства успішних, творчих людей, тому метою діяльності справжнього педагога є виховання Благородної людини, Благородної Особистості, Благородного Громадянина. Педагог повинен вести дитину через осягнення загальнолюдських цінностей; через розвиток почуття громадянськості до відчуття планетарної співпричетності.

А.С.Макаренко зазначав, що «…діти – це життя, і життя прекрасне, і ставитися до них треба як до товаришів і громадян, поважати їхнє право на радість  і обов’язок відповідальності».

Освітній процес сплановано у відповідності з нормативними вимогами. Є в наявності установчі документи, ліцензія, Статут, концепція освітньої діяльності, робочий навчальний та річний плани. Документи затверджено в установленому порядку. Річний план роботи навчального закладу на 2020/2021 н. р. було погоджено на засіданні педагогічної ради від 31.08.2020 (протокол № 1).

Був розроблений розгорнутий аналіз роботи навчального закладу за минулий рік, сформульовані завдання на 2020/2021 н. р. Згідно плану проводяться педради, наради при директорі, ведуться протоколи цих нарад.

У навчальному закладі працював  20 педагог, (18– за основним місцем роботи, 2- за сумісництвом) , з них з вищою освітою : ( 1- «старший вчитель», 1-«вчитель-методист», 5 – вчителів вищої категорії   , 5- вчителі першої категорії , 3 -вчителі другої категорії ; 5 – вчителів  – спеціалісти, 2 вчителі – незакінчена вища  .

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Національної доктрини розвитку освіти в ХХІ столітті та з метою пошуку нових форм, методів, змісту методичної роботи в 2019 – 2020 навчальному році педагогічний колектив закладу продовжив   працювати  над проблемним питанням « Професійна компетентність педагога як важлива складова розвитку нової школи», розрахованої на 2018-2023 роки. Науково-методичною темою закладу на 2020 – 2021 навчальний рік була «Забезпечення професійної компетентності учителя як необхідної умови ефективності освітнього процесу нової школи».

З метою реалізації проблемного питання в закладі був виданий наказ від 30.08.2021 року №94«Про організацію методичної роботи в навчальному закладі», створена методична рада закладу, визначена структура методичної роботи та призначені керівники методичних об’єднань, розроблені організаційні заходи, затверджені плани методичної роботи закладу та  методичних об’єднань.

Робота закладу спрямовувалася на реалізацію єдиної  науково – методичної теми  закладу , зокрема впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій, перспективного педагогічного досвіду, формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини, утверджування емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, виконання вимог Державного стандарту початкової та   загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшого здобування знань, трудової діяльності.

Відповідно до плану роботи  проведені педагогічні ради:

мала педрада «Ознайомлення вчителів, які працюватимуть у 5 класі з навчальними програмами початкової школи, методикою роботи вчителів 1-4 класів», «Аналіз результатів діяльності закладу за 2019/2020 н.р. та основні завдання на 2020/2021 н.р.» (27.08.2020р.), педрада- «круглий стіл» « Самоосвітня компетентність педагогів – один з найважливіших факторів компетентностей учнів в освітньому процесі» (08.10.2020р.),  педагогічна рада – консиліум «Щодо узгодження педагогічною радою електронної освітньої платформи та онлайн-серверів, за яким буде  проводитися дистанційне навчання в закладі з 03.11.2020 року» ( 02.11.2020р.),  педагогічна рада – конференція: «Стимулювання позитивного ставлення до навчання, створення умов для ефективної мотивації на уроках математики» (30.12.2020р.), педагогічна рада – консиліум  « Робота педагогічного колективу щодо формування особистісних якостей та соціальної активності учня – громадянина – патріота України» (22.03.2021р.).

Упродовж навчального року проводились діагностування педагогів закладу, відвідувалися уроки вчителів із наступним обговоренням питань на засіданнях методичних об’єднань. Проводились наради з учителями із питань:

 • приведення наповнюваності кабінетів дидактичним та роздатковим матеріалом у відповідність до діючих програм,
 • опрацювання Інструкцій з ведення класних журналів 1-4, 5-9 класів, наказу МОН України №496 від 03.06. 2008 року,
 • надання допомоги вчителям, які атестуються, в оформленні їх творчих доробків,
 • надання консультацій молодим педагогам,
 • щодо підготовки та проведення Державної підсумкової атестації 4, 9 класах,
 • з керівниками методичних об’єднань щодо ефективності їх роботи за рік,
 • з питань самоосвітньої роботи,
 • про хід реалізації Комплексної програми «Творча обдарованість»,
 • інструктаж із ведення ділової документації.

У 2020 – 2021  навчальному  році в закладі працювало 4 методичних осередки та творча група. Згідно плану роботи відбувалися засідання методичних об’єднань за фахом:

 • про дотримання Державного стандарту базової і загальної середньої освіти,
 • планування роботи на виконання проблемного питання закладу,
 • планування виховної роботи на 2020 – 2021 навчальний рік, тощо.

На високому рівні проходили засідання методичного об’єднання природничо-математичного циклу, суспільно-гуманітарного циклу,  початкових класів. Слід відмітити, що більшість засідань методичних об’єднань та творчої групи поєднували теорію та практику, проходили у формі ділової гри, педагогічного аукціону. Оскільки, однією з найбільш поширеною формою роботи з педагогічними кадрами є семінари практичного спрямування, на базі закладу проведені науково-практичний семінар  «Компетентнісна освіта: завдання, оцінювання, освітні вимірювання» (листопад, 2020 року),  науково – практичний семінар  «Дитина з особливими потребами: зрозуміти і допомогти », (січень, 2021 р.), семінар – тренінг «Безпечне освітнє середовище як ресурс збереження психологічного здоров’я особистості», педчитання «О.А. Захарченко про роль учителя  в самореалізації учня» , ( жовтень 2020 року).

З метою підвищення професійної майстерності вчителів, обміну навиками педагогічного досвіду упродовж навчального року проводилися методичні тижні: тиждень інформатики 2-9 класи (жовтень, 2020 року);  тиждень математики  ( лютий, 2021 року); тиждень математики 5-9 класи (березень, 2021 року).

Відповідно до перспективного плану атестації педагогічних працівників у 2020– 2021 навчальному році атестувалися на  встановлення рівнів кваліфікації: Трофімук Ж.М., підтвердження – Алексеєнко І. В., Баграновська О. В. видані накази   «Про створення комісії для проведення атестації педагогічних працівників у 2020 – 2021 навчальному році» від 18.09.2020 року №119; «Про проведення засідання шкільної атестаційної комісії (онлайн)»  від 19.03.2021 року № 24; «Про підсумки атестації педагогів закладу в 2020-2021 н.р.» від 23.03 2021 року № 12 -к/тр.

Методична робота закладу ще не забезпечує на належному рівні вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, відкритим залишається питання забезпечення педагогів навчально-методичною літературою, періодикою, оргтехнікою; третина педагогів закладу – молоді спеціалісти, які потребують методичної допомоги.

Виховна  робота  в  закладі  здійснювалася  відповідно  рекомендацій  МОН  України  щодо  організації  виховної  роботи, листа МОН від 20.07.2020 № 1/9-385 “Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”.

Педагогічний  колектив  створює  сприятливі  умови  поліпшення  рівня  виховного  процесу,  плідно  працює  над  виховною  проблемою «Діяльність педагогічного колективу щодо формування компетентності свідомого громадянина патріота – в умовах нової школи».  Для  реалізації  проблемної  теми  було  розроблено  план  виховної  роботи, який  охоплює  всі  напрями  виховання,  включає  в  себе  календарні,  традиційні  шкільні   свята,  різноманітні  заходи   щодо  втілення  державних,  обласних  і  міських програм  виховання  молоді.

Виховна робота з учнями будувалася за напрямками: національно -патріотичне виховання, фізичне здоров’я дитини – здоров’я нації; виховання та розвиток особистості дитини; громадянське виховання; родинно-сімейне виховання; трудове виховання; художньо-естетичне виховання; морально-правове виховання; екологічне виховання; формування здорового способу життя; превентивне виховання. Пріоритетним напрямком виховної роботи з учнями було національно -патріотичне виховання.

Діяльність методичної спільноти  класних керівників 1-9 класів була спрямована на реалізацію головної мети: створення шкільного соціально-культурного освітнього середовища, яке сприяє розвитку інтелектуальних здібностей справжнього патріота своєї країни, зміцненню фізичного та духовного здоров’я підростаючого покоління та майбутніх захисників Батьківщини, формуванню навичок здорового способу життя у вихованців.

Класні керівники працювали за індивідуальними планами,  змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на  виховання у них патріотичних почуттів, готовності до майбутнього захисту своєї Батьківщини, ціннісного ставлення до себе, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до держави.

Протягом 2020-2021 навчального року учні та вчителі закладу були активними учасниками загальношкільних та міських заходів .

Діяльність учнівського самоврядування у 2020-2021 навчальному році була направлена на Концепцією національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Пріоритетними напрямками діяльності учнівського самоврядування були: використання потенціалу краєзнавчої роботи щодо патріотичного виховання учнів закладу ; виховання в учнів громадянських якостей; профілактика й попередження шкідливих звичок та правопорушень серед учнів; формування соціальної компетентності (відповідальної, вольової поведінки; значення особистості у шкільному та громадському житті); формування системи життєвих цінностей, створення умов для ефективного формування моральної культури учнів.

Представники учнівського самоврядування були активними учасниками всіх загальноміських заходів , які були проведенні у 2020- 2021 навчальному році.

На належному рівні була організована робота з дітьми «групи ризику» та  з їх батьками. Згідно плану працювала Рада профілактики профілактики. В рамках роботи з учнями, схильними до скоєння правопорушень, проводилися  профілактичні заходи.

Систематично  проводились рейди «Запізнення», у вересні та січні – рейд «Урок». На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічним колективом проводилася системна  робота з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять, а саме: класні керівники щоденно вели облік відвідування учнями навчальних занять у книзі обліку відвідування занять, в яку після першого уроку заносили відомості про відсутніх учнів. Інформація про систематичні пропуски окремих учнів використовувалася під час проведення засідання Ради профілактики, для індивідуальних бесід з учнями та батьками, під час проведення батьківського лекторію. З учнями, які пропускають заняття без поважних причин, систематично проводилася профілактична робота, а також з їх батьками.

В навчальному закладі створено умови для участі дітей у спортивному житті навчального закладу, району. У міських змаганнях з легкої атлетики спортсмени нашого навчального закладу займали  призові місця .

Діяльність навчального закладу висвітлювалась на шкільному веб-ресурсї http://kovel-school9.edukit.volyn.ua/ та сторінці   у мережі фейсбук.

Протягом 2020-2021 навчального року системно здійснювався контроль за виконанням вимог щодо безпеки життєдіяльності учнів під час освітнього процесу та в позаурочний час. У роботі з дітьми педагогічні працівники дотримувалися вимог законів України , комплексних заходів по навчальному закладі  щодо збереження життя та здоров’я учнів, запобігання травматизму серед учнів. Класні керівники вчасно проводили з учнями інструктажі з ТБ, заходи в рамках тематичних тижнів з безпеки життєдіяльності, щотижневі бесіди про збереження життя та здоров’я, про що записували до журналів з ТБ встановленої форми, планів класних керівників, класних журналів.

На належному рівні виконувалися заходи щодо здійснення санітарно-гігієнічного режиму в закладі , профілактичних медичних оглядів учнів, здійснення контролю за проведенням уроків фізкультури та трудового навчання.

Протягом навчального року з метою проведення просвітницької роботи з учнями та батьками з питань безпеки життєдіяльності відбувалися   зустрічі  з класними керівниками .

Питання безпеки життєдіяльності учнів під час освітнього процесу та в побуті обговорювалися під час засідань педагогічних рад, на нарадах при директорові, на класних та батьківських зборах.

До пам’ятних та знаменних дат класні керівники, педагог-організатор та учнівське самоврядування проводили інформаційні години, разом з учнями створювали стіннівки, інформаційні листи.

Значну увагу питанням виховання учнів приділяє педагогічний колектив навчального закладу. Складені і опрацьовані списки дітей з багатодітних сімей, із малозабезпечених сімей, дітей учасників АТО. Дітям, які цього потребували, було організовано з перших днів навчання безкоштовне харчування, першочергове забезпечення підручниками.

Складені списки дітей групи ризику. З цими дітьми і їх сім’ями велася постійна робота. На кожного учня складена психолого-педагогічна характеристика, яка давала можливість виявити ті риси характеру, на які слід опиратись педагогам.

Для вивчення професійних нахилів і можливостей проведено тестування учнів 9-х класів з метою надання допомоги у їх професійному самовизначенні.

Виховна робота під час карантину проходила у формі челенджів, відеоуроків, віртуальних екскурсій, цікавих постів, інтернет-конкурсів. Онлайн-рекомендації надавали вчитель інформатики,  медична сестра.

Протягом 2020-2021 н.р. постійно велась робота з попередження дитячого травматизму серед учнів. Проведено планові бесіди, інструктажі, лекції з питань електробезпеки, правил поведінки на водоймищах, порядку дій населення при виявленні вибухонебезпечних предметів, пожежі, надання долікарської допомоги, Тижні безпеки дорожнього руху.

Вчителі ЗЗСО І-ІІ ступенів №9 м.Ковеля реалізовували інформаційну кампанію «Стоп – булінг!», провівши велику роботу щодо формування толерантного ставлення серед учнів закладу та протидії булінгу. Було проведено наступні заходи: бесіда «Жорстокість та насилля серед підлітків», тренінг «Профілактика правопорушень», бесіда «Профілактика правопорушень серед підлітків», тренінг «Скажи разом з нами НІ булінгу», тренінг «Ні – насильству», акція «Ми проти насильства», тренінг «Толерантність», бесіда «Будемо толерантними».

Питання виховної роботи виносилися для обговорення на засідання педагогічної ради протягом 2020-2021 навчального року.

На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конституції України, з метою формування в молоді високої правової культури, вмінь та навичок легальними способами захищати загальновизнані суспільні цінності, залучення її до свідомої участі в громадському та духовному житті держави було проведено педагогічним колективом ряд заходів:

Місячник права (листопад 2020), Тиждень правових знань (грудень 2020); предметні уроки з використанням статей Конституції України; виховні години на правову тематику («Права дитини», «Право. Обов’язок. Свобода. Відповідальність», «На порозі вибору», «Державні символи України», відеолекторій «Станція призначення – життя»).

На основі практичного досвіду сформувалася трирівнева структура організації роботи з профілактики правопорушень:

 1. Перший рівень – соціальна профілактика, спрямована на збереження здоров’я дітей, попередження негативного впливу факторів соціального і природного середовища. Однією з основних ланок у цьому питанні є правовиховна робота серед учнів .
 2. Вторинна профілактика – направлена на виявлення негативних змін у поведінці дитини, попередження подальшого їх розвитку.
 3. Третинна профілактика – цілеспрямована робота з учнями, схильними до правопорушень.

Важливу роль в організації правової роботи здійснювала Рада Профілактики правопорушень, на засіданнях якої розглядалось ряд проблем:

відвідування учнями навчального закладу;

проблеми працевлаштування випускників навчального закладу;

взяття на облік дітей групи ризику; організація батьківських зборів;

залучення дітей, схильних до правопорушень до занять в гуртки, секції.

На виконання робочого  плану закладу в 2020-2021 навчальному році був виданий наказ від 30.08.2020 року № 93  «Про розподіл гурткової роботи», яким призначено керівниками гуртків з 01.09.2020 року:

 

–  Робототехніка    ( 2 год . );

–   Вокальний       ( 1  год.  );

–   Спортивний     (1 год.  );

–  Туристичний   (  1 год.);

 

–  «Юний художник»  (1год . );

 

 • «Умілі руки» (1 год.);

 

 • «Драматичний» ( 1 год. ) ;

 

 • « Школа лідерів » ( 1 год.) .

 

Керівники гуртків вчасно спланували роботу гуртків ( до 10.09.2020 року) та оформили журнали планування та обліку роботи. Упродовж навчального року директором закладу  журнали перевірялись. Слід відмітити, що всі керівники гуртків заняття проводили згідно розкладу, записи робили вчасно та охайно.

Плідною була робота «Спортивного»  гуртка, учасники якого брали участь у багатьох шкільних та  міських змаганнях.

У гуртку «Вокальний спів» учні не тільки удосконалюють навички правильного співу, працюють над розвитком мовлення, а й розвивають акторські здібності. Результати своєї роботи гуртківці постійно представляють під час загальношкільних та міських  заходів.

Вихованці вокального гуртка представляли закладу  на міських пісенних конкурсах. Жодне шкільне свято не відбулось без аматорів шкільної сцени.

У 2020-2021 навчальному році гуртківці гуртка «Туристичний »  брали участі у спортивних змаганнях  із пішохідного туризму, члени туристичного  гуртка.   Заняття проводились регулярно, що суттєво вплинуло  на результати виступів шкільної команди.

У рамках роботи з обдарованими дітьми працював гурток образотворчого мистецтва «Юний художник». Заняття проводились цікаво та змістовно. Гуртківці постійно оновлювали шкільну виставку «Дивосвіт», представляли свої роботи на міських мистецьких конкурсах:  виготовляли писанки, оформляли малюнками актову залу до новорічних свят, але відвідували заняття лише окремі учні із молодшої ланки.

Гурток «Драматичний  » – займалися   вихованням естетично розвиненої особистості, допомога молоді у виборі майбутнього життя – свого шляху, розвиток акторських здібностей, сценічної культури, мовлення. Учасники драматичного гуртка радували учнів, педагогів та батьків майстерно виконаними інсценівками до зустрічі весни, батьківських зборів, брали активну участь в конкурсах до річниць Т. Г. Шевченка та Лесі Українки.

Гурток «Школа лідерів » займалися  формування лідерських якостей, життєвого досвіду, поведінки лідерів.

Гурток «Робототехніки » допомогли  дитині відкрити для себе захоплюючий світ роботів, мікроелектроніки, конструювання та програмування. Заняття проходять в дружній атмосфері, без складних і виснажливих лекцій з використанням конструкторів Lego.

Матеріально технічна та навчально-методична база навчального закладу:

Будівля навчального закладу введена в експлуатацію у 1964 року, є комунальною власніс­тю Ковельської міської ради .

Проектна потужність – 187. Загальна площа всіх приміщень –874  кв. м.

Практично всі приміщення навчального закладу  відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Для утримання закладу в задовільному стані щорічно проводяться поточні ремонти приміщень. У закладі кабінетна система навчання. Внутрішнє оздоблення приміщення відповідає Санітарного регламенту для  закладів загальної середньої освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №9 м. Ковеля